Inauguracja nowego roku szkolnego!

Moi Drodzy!
 
Już we wtorek 1 IX początek nowego roku szkolnego. W naszej szkole odbędzie się on o godzinie 9.30 na boisku szkolnym. 
Serdecznie zapraszam wszystkich Przedszkolaczków,  Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. 
Na boisku nie ma ograniczeń, należy tylko zachować dystans. Myślę, że na świeżym powietrzu wszyscy będziemy się czuli bezpiecznie i w dobrych humorach rozpoczniemy ten rok szkolny, bo jaki początek taki cały rok. 
 Jeśli pogoda nie dopisze i będzie padał deszcz to poszczególne klasy zapraszam do ich sal i rozpoczną rok ze swoimi wychowawcami. Natomiast Rodziców proszę o wejście do szkoły tylko w maseczkach i po dezynfekcji rąk. 
Uczniów naszej szkoły na dzień dzisiejszy maseczki nie obowiązują.
 
Wszystkim życzę wspaniałego nowego roku szkolnego!
Serdecznie pozdrawiam 
    Do zobaczenia we wtorek    dyrektor szkoły
                             Małgorzata Kolańska

Ogłoszenie

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka.

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: sprzątaczka.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu,

                                                                  Gwoździec 71, 37-433 Bojanów.

 1. Okres zatrudnienia: okres próbny - 3 miesiące.
 2. Wymiar zatrudnienia: ½ etatu ( 4 godziny dziennie).
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Wykształcenie co najmniej zawodowe lub średnie.
 3.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 5. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagania dodatkowe:

 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
 3. Jest osobą dyspozycyjną, odpowiedzialną, sumienną, dokładną i kreatywną.
 4. Posiada umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i pracownikami, cierpliwość i wyrozumiałość.
 5. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 6. Odporność na stres.
 7. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Utrzymanie we wzorowym porządku i czystości wyznaczonego terenu w placówce.
 2. Dbałość o ogólny ład i porządek na terenie całego obiektu.
 3. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie placówki.
 4. Dbałość o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa czasie wydawania posiłków.
 5. Sprawdzanie po zakończonej pracy stanu bezpieczeństwa budynku szkoły i terenu wokół szkoły.
 6. Kontrola sprawności oraz zgłaszanie do naprawy uszkodzonych urządzeń i sprzętu szkolnego.
 7. Wykonywanie prac sezonowych i okolicznościowych, m.in. dbanie o porządek terenów zielonych, boiska, placu zabaw, pomoc w przygotowaniu sal i innych pomieszczeń do imprez organizowanych na terenie szkoły, porządki po ewentualnych remontach.
 8. Przestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz bhp i p.poż.
 9. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczki.

Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018/1000) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016/902 oraz Dz. U. 2017/60/1930).

 1. Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą:

„za zgodność z oryginałem”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składanie ofert upływa z dniem 14 sierpnia 2020 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty należy składać osobiście lub droga pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracy sprzątaczki”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do szkoły.
 4. Rozmowy z kandydatami wyłonionymi przez komisję odbędą się po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów.
 5. Wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy telefonicznie na numer wskazany do kontaktu w złożonej dokumentacji.
 6. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż wskazany w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
 7. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych. Dokumenty złożone przez pozostałych kandydatów można odebrać ze szkoły w ciągu 14 dni. Dokumenty nie odebrane zostaną protokolarnie zniszczone.
 8. Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji, zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony, tj. okres 3 miesięcy.
 9. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu.
 10. Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać w dniach 31 lipca i 11 sierpnia w szkole lub pod numerem telefonu 15 8708-525.

 

dyrektor szkoły mgr Małgorzata Kolańska

 

 

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Dzieci z oddziału przedszkolego wzięły udział w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek dla przedszkolaków w Przyszowie. Naszą szkołę reprezentowali: Lenka Woś, Pawełek Baran i Łucja Stencel. Przed występem byli zdenerwowani, ale trema okazała się mobilizująca i występy były świetne. Chociaż wydarzenie miało miejsce 17 grudnia 2019 roku dało się już odczuć świąteczny klimat. 

ODWIEDZIŁ NAS MIKOŁAJ

Jak co roku dzieci z niecierpliwością czekały na św. Mikołaja i chociaż śniegu nie było - i tak do nas dotarł. Dzieci martwiły się i pytały jak przyjedzie na saniach skoro nie ma śniegu. Ale Mikołaj korzystając ze zdobyczy techniki poradził sobie z dotarciem na czas. Dzieci bardzo ucieszone przywitały go piosenką i wierszem, a Mikołaj podarował dzieciom prezenty. Widocznie wszyscy byli grzeczni :)

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Misie wesołe, misie łakome
I te, co w domu leżą na stole,
Te, co kochamy i do siebie tulimy,
A także te, co mają smutne miny
Zaprosiliśmy do naszej szkoły!
W ramach obchodów DNIA PLUSZOWEGO MISIA dzieci z PSP w Gwoźdźcu bawiły się i czytały ze swoimi misiami. Były misiowe zajęcia plastyczne, misiowe tańce i piosenki, misiowe wierszyki, a centralnym punktem dnia było czytanie literatury diecięcej przez zaproszonego do szkoły gościa - strażaka z Państwowej Straży Pożarnej ze Stalowej Woli, Pana Sylwestra Jarosza, który przeczytał dzieciom opowiadanie Ewy Łodygowskiej "Pluszowy Miś". Dzieciom czytała również Dyrektor naszej szkoły - Pani Małgorzata Kolańska - "Lokomotywę" Juliana Tuwima. Dzieci wzięły udział w quizie "Czy znasz tego misia?", a spośród przyniesionych pluszaków wyłoniony został Najstarszy Miś, Najmniejszy Miś i Największy Miś, a ich właściciele zostali nagrodzeni. Był także słodki misiowy poczęstynek i malowanie misiowych buziek. Wszyscy misiowo się bawili!!!

 

Czytamy z "Gangiem Słodziaków"

14 listopada 2019 roku w naszej szkole odbył się "Dzień Głośnego Czytania" z "Gangiem Słodziaków". Wzięli w nim udział uczniowie klas 0-3. Gościem specjalnym tego dnia był leśniczy z Nadleśnictwa Nowa Dęba, który preczytał dzieciom opowiadanie pt. "Drzewa" z ksiązki Renaty Piątkowskiej "Gang Słodziaków". Głośne czytanie kontynuowali chętni uczniowie. Wszyscy zostali ogłoszeni przyjaciółmi słodziaków, odznaczeni medalami oraz otrzymali słodkie upominki. Dzięki przeprowadzonej akcji dzieci polubiły codzienne czytanie, poprawiły technikę czytania. Wspólne tworzenie magicznego drzewa słodziaków pobudziło kreatywność artystyczną dzieci.

 

Pasowanie

Pasowanie pierwszoklasistów to uroczystość coroczna w naszej szkole. Pierwszaki wraz z wychowawcą  - Panią Barbarą Kozłowską już od początku roku szkolnego wyczekiwali dnia pasowania.  Podczas uroczystości zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności przed rodzicami, nauczycielami, dyrekterem, społecznością uczniowską. Recytowali wiersze o ojczyźnie, przedstawili zasady ruchu drogowego, spiewali piosenki, złożyli ślubowanie. Wszyscy zgodnie orzekli, że ich wiedza i umiejętności artystyczne są na wysokim poziomie. Po czym aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor Małgorzata Kolańska. Wychowawczyni wręczyła dzieciom okolicznościowe dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia.

 

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

23 września odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 75-tej rocznicy Powstania Warszawskiego. Uczniowie klas V, VI i VIII przygotowali część artystyczną złożoną z wiadomości historycznych, wierszy i piosenek upamiętniających te ważne dla naszego kraju wydarzenia. Zarówno uczniowie, jak też ich rodzice mogli przypomnieć sobie jak wyglądała kampania wrześniowa i jak przebiegało Powstanie Warszawskie oraz przeżyć chwile zadumy i wzruszenia.
 

"SPRZĄTAMY ŚWIAT"

W tym roku mija już 25 lat od kiedy Polska "sprząta świat". Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły też sprzątają nasz mały świat, naszą okolicę. W tym roku hasłem "Sprzątania świata" jest " NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY". To zachęcanie do działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. To również sprzątanie tam, gdzie należy posprzątać, wyszukiwanie zanieczyszczonych miejsc i zgłaszanie ich do urzędów gmin. I rzecz trzecia - zmiana - tak naszych indywidualnych nawyków jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjazne środowisku.
 
 

OTWARCIE NOWEGO SKRZYDŁA SZKOŁY

1 września 2019 r. w Gwoźdźcu miało miejsce uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku szkoły podstawowej. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości znaleźli się Pan Zbigniew Chmielowiec – poseł na sejm RP, Pan Sławomir Serafin – wójt gminy Bojanów, przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń, proboszcz parafii Spie – ks. Marek Sikora, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół z gminy Bojanów, nauczyciele
i pracownicy PSP w Gwoźdźcu oraz liczni mieszkańcy wsi Gwoździec  i Cisów Las. Witając zgromadzonych gości Pani Dyrektor Małgorzata Kolańska przypomniała, że uroczystość ta przypada w 70. rocznicę rozpoczęcia działalności szkoły podstawowej w Gwoźdźcu. Nowo oddane do użytku skrzydło posiada 4 sale lekcyjne (w tym komputerową) oraz salę do ćwiczeń. Dzięki zaangażowaniu władz gminy Bojanów inwestycja powstała w ciągu zaledwie roku. Po poświęceniu budynku przez księdza proboszcza wszyscy zgromadzeni goście oraz mieszkańcy Gwoźdźca i Cisowego Lasu mogli obejrzeć nowe skrzydło szkoły. Następnie wszyscy udali się do Domu Kultury w Gwoźdźcu, gdzie odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez GOK w Bojanowie oraz rodziców uczniów PSP w Gwoźdźcu. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji – koncert kapeli „Łęgowianie”, dmuchańce dla dzieci, przejażdżki na kucyku, malowanie buziek, puszczanie baniek oraz poczęstunek dla wszystkich. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

 

DZIEŃ DZIECKA W JANOWIE

   W tym roku Dzień Dziecka świętowaliśmy wyjazdowo - wszystkie dzieci bawiły się w Janowie Lubelskim. Dzień był bardzo aktywny, pogoda dopisywała. Braliśmy udział w "Szalonej Olimpiadzie", grach terenowych, zobaczyliśmy wystawę przyrodniczą prezentującą bogactwo Lasów Janowskich, obejrzeliśmy tamy bobrów,  pomnik na Porytowym Wzgórzu - miejsce bitwy partyzanckiej z 1944 r. Starsi uczniowie  przeżyli ekscytującą jazdę off-road oraz ćwiczyli  swoją celność na strzelnicy. Były też pieczone na ognisku pyszne kiełbaski. 

 

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA 2019

    Na "Orliku" w Bojanowie , dnia 29 maja 2019 r. zawitaliśmy na Olimpiadzie Przedszkolaka - corocznej imprezie, w której biorą udział przedszkolaki ze wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w naszej gminie. Co roku Olimpiada odbywa się w innej szkole, przedszkolaki integrują się z dziećmi z innych miejscowości, a przy okazji zwiedzają gminę. Już od rana dzieci były podekscytowane wyjazdem, przećwiczyły hymn tegorocznej Olimpiady oraz założyły niebieskie koszulki - znak rozpoznawczy drużyny z Gwoźdźca.  Następnie przejechaliśmy autobusem na miejsce imprezy, po czym nastąpiła oficjalna część - otwarcie Olimpiady, przedstawienie drużyn, wniesienie flagi olimpijskiej, ślubowanie, wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie przeszliśmy do konkurencji sportowych. Najpierw startowały 3-4 latki w swoich konkurencjach, a później 5-6 latki. Nasze przedszkolaki wykazały się niebywałą sprawnością i szybkością, jednak deszcz nie pozwolił przeprowadzić wszystkich konkurencji. Zatem po przejściu na salę gimnastyczną odbyło się wręczenie pucharów i nagród dla przedszkoli.
 

 

KOCHAMY NASZYCH RODZICÓW

27 maja odbyła się w naszej szkole prawdopodobnie najważniejsza uroczystość dla dzieci - Dzień Matki i Dzień Ojca, kiedy to rodzice przychodzą do szkoły w roli gości, aby obejrzeć przygotowane specjalnie dla nich przedstawienia. Dzieci dały z siebie wszystko. Życzeniom, piosenkom, wierszykom, wzruszeniom.... nie było końca. Rodzice otrzymali także własnorecznie przez dzieci wykonane piernikowe serduszka ozdabiane lukrem oraz bukieciki kwiatków. 

 

Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej w Bojanowie

    22 maja w Przedszkolu Bojanowie odbyła się już VII edycja Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej pod hasłem : "Piosenka patriotyczna".          W konkursie udział wzięły dzieci z przedszkoli w Bojanowie, Stanach, Przyszowie i Gwoźdźcu. Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego dumnie reprezentowały naszą szkołę. Zaśpiewały pięknie. W konkursie udział wzięły: Magdalena Sudoł z piosenką "Wojenko, wojenko", Magdalena Bieleń śpiewając "Przybyli ułani pod okienko" oraz Julia Cichoń "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna". Jury, pod przewodnictwem Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie - Zbigniewa Glicy, było tak oczarowane wystepami dzieci, że postanowiło przyznać same pierwsze miejsca.

 

Kampania "Klikam z głową"

       22 maja 2019 roku w naszej szkole odbyła się lekcja pod tytułem "Klikam z głową", która została przeprowadzona przez pracowników UKE w ramach kampanii społecznej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Kampania edukacyjno-informacyjna dotyczy poprawy bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z telefonów i internetu.
       Podstawowym celem kampanii jest promocja bezpieczeństwa dzieci „w sieci” oraz profilaktyka poprzez edukację. Akcja skierowana jest zarówno do dzieci, ale również rodziców i opiekunów. Zajęcia przygotowali pracownicy UKE. Podczas zajęć prowadzący zwrócili uwagę uczniom na zagrożenia i pułapki z jakimi mogą mieć kontakt w internecie. Dzieci zostały poinformowane w jaki sposób powinny korzystać z sieci, czego należy się wystrzegać, aby nie ponieść wysokich kosztów finansowych, nie paść ofiarą wykradnięcia ważnych informacji z naszych komputerów. Rozmawiano również o tworzeniu bezpiecznych haseł, pobieraniu i instalowaniu gier oraz aplikacji, wirusach, zasadach bezpiecznej komunikacji oraz tzw. hejtowaniu. Dzieci otrzymały wskazówki jak zabezpieczyć urządzenia przed negatywnym skutkiemi korzystania z  internetu np. poprzez specjalne oprogramowanie, kontrolę  rodzicielską  czy blokadę usług Premium - czyli smsów o podwyższonej opłacie. Każde dziecko za aktywny udział w lekcji otrzymało dyplom i upominek od pracowników UKE oraz ulotki z informacjami do przekazania rodzicom. 

Wycieczka do Częstochowy

15. 05. 2019 r. w ramach projektu realizowanego w szkole - "Szkoła na 5+" nasi uczniowie odwiedzili Częstochowę. Brali udział  w warsztatach edukacyjnych w Multicentrum "Zodiak". Następnie zwiedzili Jasną Górę i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.

Dzień Ziemi i Święto Niezapominajki

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
Od dziś przyrodzie my pomagamy.
8 maja 2019 r.  klasa trzecia pod przewodnictwem Pani Barbary Kozłowskiej oraz klasa siódma z pomocą Pani Izabeli Rychel przygotowali obchody Dnia Ziemi i Świeta Niezapominajki. Przypomnieliśmy sobie sposoby dbania o przyrodę, jak segregować śmieci, jak oszczędzać wodę i energię elektryczną, jak dbać o las i wiele innych ważnych informacji, które pomogą nam zadbać o Ziemię.
 

Powrót do szkoły

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu informuje, iż nauczyciele naszej szkoły zakończyli strajk i jutro, czyli w czwartek  11 kwietnia, rozpoczynamy zwykły, zgodny z planem dzień lekcji. Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów na zajęcia lekcyjne. Starajcie się odrobić zadania domowe i przygotować do lekcji. Dziękuję Rodzicom za zrozumienie

                                                                             dyrektor szkoły Małgorzata Kolańska
 
 

Wizyta Szkoły Muzycznej z Kamienia

 3 kwietnia odwiedzili nas nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Muzycznej             I stopnia w Kamieniu. Zaprezentowali różne instrumenty, na których można uczyć się grać w szkole muzycznej. Po prezentacji można było spróbować gry na instrumentach, co nie zawsze okazywało się łatwe.
 
 

"Wrzesień 39" 

25 marca 2019 r. do naszej szkoły zawitała Grupa Artystyczna "Rekonstrukto" z widowiskiem "Wrzesień 39" czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa a zniknęła II Rzeczpospolita. Z okazji 80-tej rocznicy wybuchu wojny przedstawiony został program przybliżający odbiorcom losy państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczpospolitej. Omówiona została i zaprezentowana sytuacja międzynarodowa II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, technika wojskowa, łązność i zaopatrzenie, musztra i sprzęt bojowy. 
 
 

Kampania „Dobrze Cię widzieć”

Kampania ma kształtować postawę odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego. Przesłaniem są następujące wartości:

 • wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym,
 • świadomość – poznanie w sposób dostosowany do wieku odbiorcy konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł,
 • odpowiedzialność – zrozumienie, ze zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu,
 • gotowość – bycie odpowiednio wyposażonym (kamizelki odblaskowe) i umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków na drodze,
 • życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają wspólny cel: sprawne i bezpieczne przemieszczanie się co łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

W trakcie prowadzonych zajęć zwrócono szczególną uwagę na zachowanie się uczestników ruchu, w tym pieszych w specyficznych miejscach i okolicznościach tj. przed przejściem, na przejściu, z telefonem i bez telefonu, na drogach w mieście i poza miastem, z użyciem kamizelki i bez kamizelki. .

Wszyscy uczniowie na koniec zajęć otrzymali indywidualnie kamizelki odblaskowe, które niewątpliwie właściwie wykorzystane zwiększą poziom ich bezpieczeństwa na drogach, nie tylko w drodze do szkoły.

 

Husarz - polska poezja patriotyczna

1 lutego 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojanowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem "Husarz - polska poezja patriotyczna". Naszą szkołę reprezentowali w nim Martyna Dmitrzak (klasa IV), Konrad Piekarz (klasa IV) i Mateusz Tabaka (klasa VIII). Uczniowie recytowali wiersze C. Norwida, J. Lechonia i J. Kasprowicza. W kategorii kl. IV - VI Konrad Piekarz zajął I miejsce, a Martynka Dmitrzak III miejsce. W kategorii kl. VII - VIII i gimnazjum Mateusz Tabaka znalazł się na II miejscu. Serdecznie gratulujemy reprezentantom naszej szkoły.
 

Dzień Babci i Dzień Dziadka 

22 stycznia 2019 r. jak co roku w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. To wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w roku. Młodsi uczniowie chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i dziadkom przez recytowanie wierszy, śpiew, taniec i przedstawienia teatralne. To przecież od nich otrzymują tyle dobra i ciepła, za które warto i trzeba dziękować. Uroczystość wypadła pięknie, uczniowie otrzymali gromkie brawa. Na koniec był słodki poczęstunek i prezenty samodzielnie wykonane przez dzieci.

 

Wyjazdy na  basen w soboty

Lp.
Nazwisko iImię
Daty
Szkoła
 
Sobota
 
05.01.2019r.
12.01.2019r.
19.01.2019r.
02.02.2019r.
09.02.2019r.
16.02.2019r.
23.02.2019r..
02.03.2019r.
09.03.2019r.
16.03.2019r.
23.03.2019r.
30.03.2019r.
 
Gwoździec
13
Bieleń Magdalena
 14
Bieleń Kamila
15
Dmitrzak Maksymilian
16
Dmitrzak Martyna
17
Baran Karolina
18
Baran Artur

Harmonogram:

Zbiórka dzieci                      ok.11.30
Przyjazd do SANUS 12.20
Gimnastyka korekcyjna   12.30-13.00
Basen                                    13.30
Wyjazd z SANUS                14.15
Powrót na miejsce                ok. 15.00

 

Wyjazdy na basen  w czwartki
Lp.
Nazwisko iImię
Daty
Szkoła
 Dzień
1
Kowal Dawid
03.01.2019r.
10.01.2019r.
17.01.2019r.
24.01.2019r.
31.01.2019r.
07.02.2019r.
14.02.2019r.
21.02.2019r.
28.02.2019r.
07.03.2019r.
14.03.2019r.
21.03.2019r.
28.03.2019r.
 
 
Gwoździec
 
 
Czwartek
2
Kowal Jakub
3
Cichoń Julia
4
Lesiczka Julia
5
Lesiczka Anna
6
Janiec Julia
7
Sudoł Ewa
8
Wieczerzak Sebastian
9
Baran Dominik
10
Olejarz Adam
11
Piekarz Konrad
12
Kobylarz Katarzyna
13
Wilk Jakub
14
Tabaka Michał
15
Konefał Angelika
 
Harmonogram:
Zbiórka dzieci                      ok.15.30
Przyjazd do SANUS 16.20
Basen                                    16.30
Gimnastyka korekcyjna     17.30-18.00
Wyjazd z SANUS                18.15
Powrót na miejsce                     ok. 19.00

Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2019 Roku

             życzy dyrektor szkoły Małgorzata Kolańska

 

Dzisiaj w w Betlejem wesoła nowina...

Świąteczny nastrój zawitał do naszej szkoły w piątek przed świętami Bożego Narodzenia - 22 grudnia. Uczniowie klasy ósmej przygotowali montaż słowno-muzyczny. Sala wypełniła się melodią kolęd i pastorałek. Następnie każda klasa wzięła udział w wigilii, były pyszne potrawy, moc życzeń i dzielenie opłatkiem. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu pysznych dań, a wszystkim życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT!

GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego wzięły udział w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył się dnia 11 grudnia 2018 r.
w Przedszkolu w Przyszowie. To już IV edycja tego konkursu. W konkursie wzięło udział 19 solistów z czterech przedszkoli z terenu naszej gminy.Konkurs podtrzymuje tradycję śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwia dzieciom prezentowanie swoich umiejętności i zdolności wokalnych. Konkurs przebiegał w miłym, świątecznym nastroju. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem przygotowały się do występu
i z przejęciem zaprezentowały przygotowane utwory. Jury było jednomyślne co do werdyktu: były same pierwsze miejsca!!! Naszą szkołę reprezentowały: Julia Cichoń, Magdalena Bieleń, Zuzanna Gazda i Magdalena Sudoł.

Koncert kapeli Łęgowianie

We czwartek 10.12.2018 r. w naszej szkole wystąpiła kapela Łęgowianie działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie w składzie: Krystian Marut, Magdalena Kolańska, Danuta Kobylarz, Jacek Janeczko. Koncert rozpoczęły typowo ludowe piosenki z repertuaru kapeli,
w przerwach pomiędzy utworami prezentowane były instumenty występujące w kapeli. Każdy chętny mógł spróbować gry na instrumencie. Na koniec mogliśmy razem z kapelą pośpiewać kolędy...  Dziękujemy za wizytę :)
 

Wyjątkowy gość... ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz w naszej szkole

Każda parafia raz na 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną Ks. Biskupa, w tym roku miała ona miejsce w naszej parafii Spie. Z tej okazji naszą szkołę odwiedził szzególny Gość - Jego Ekscelencja Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz - Pasterz Diecezji Sandomierskiej w asyście towarzyszących duszpasterzy. Wizyta tak szanownych Gości była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Uśmiechnięty Ksiądz Biskup witał zebranych gestem, słowem i uściskiem dłoni. Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy Ks. Biskupa z uczniami, wspólny dialog rozweselił wszystkich, skierował do zebranych słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego. Pani Dyrektor, w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała Ks. Biskupowi, za poświęcony czas, za życzliwość i wyjatkową atmosferę, w której przebiegało całe spotkanie. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy Księdzu Biskupowi wielu Łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej diecezji. 
 

Święty Mikołaju, dzieci Cię kochają...

W mroźną noc grudniową, wśród śnieżnej zamieci para reniferów z nieba do nas leci. Ciągną piękne sanie w złocistym zaprzęgu, a w saniach Mikołaj i worek prezentów. Święty Mikołaju na Ciebie czekamy, przez okno zmarznięte ciągle wyglądamy...  i dotarł do nas Mikołaj z mnóstwem prezentów dla grzecznych dzieci. Okazało się, że wszystkie dzieci w naszej szkole były grzeczne, nawet panie były grzeczne:)

Andrzejki

Dawniej Andrzejki miały nieco inny charakter, więcej było w nich magii i wiary, że tego dnia przyszłość otwiera swoje tajemnice. Obecnie stały się wesołym spotkaniem towarzyskim, dostarczającym wielu przeżyć i emocji, a przepowiednie traktowanie są mniej serio, bardziej z przymrużeniem oka. W tym roku w naszej szkole starsi uczniowie przygotowali zabawy dla młodszych. Zadbali o magiczny wystrój sali i poprowadzili zabawy.
 
 

 

Kardynał Adam Kozłowiecki SJ - Apostoł Afryki

8 listopada 2018 r. uczniowie kl. IV-VIII PSP w Gwoźdźcu byli na wycieczce szkolnej w Hucie Komorowskiej. Zwiedzili tam muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego - polskiego jezuity i misjonarza działającego głównie w Zambii, arcybiskupa Lusaki (w Zambii). Kardynał był wielokrotnie odznaczony za wybitne zasługi w pracy misyjnej. Uczniowie naszej szkoły zapoznali się z działalnością A. Kozłowieckiego, obejrzeli też zgromadzone w muzeum pamiątki i zdjęcia. Po wizycie w muzeum wszyscy pojechali do Sanktuarium Madonny z Puszczy, które znajduje się w Ostrowach Tuszowskich (gmina Cmolas). Tam wysłuchali opowiesci księdza proboszcza o historii koscioła i obrazu Madonny. Ostatnim etapem wycieczki była wizyta w Centrum Edukacji Ekologicznej Puszczy Sandomierskiej. Uczniowie dowiedzieli się tam wielu ciekawych rzeczy o zwierzętach żyjących w Puszczy Sandomierskiej, mieli też niepowtarzalną okazję zobaczyć z bliska spreparowane okazy jeleni, saren, dzików, bobrów, lisów czy borsuków.

 

 


 

PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW W SZKOLE W GWOŹDŹCU

 

Uczniowie klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej  w Gwoźdźcu wzięli udział w ogólno­polskim konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”,  którego pomysłodawcą i funda­torem nagród była sieć sklepów Biedronka. W ramach akcji propagującej głośne czytanie szkoła otrzymała liczne materiały: książki „Gang Słodziaków”, albumy i  naklejki oraz masko­tki Słodziaków. Na spotkaniu z rodzicami wychowawcy przypomnieli, jak ważne jest głośne czytanie dla rozwoju dziecka: uczy samodzielnego myślenia, pobudza wyobraźnię, ćwiczy pamięć i koncentrację, pomaga w nauce i wspiera w szkolnych sukcesach. Aby wyrobić w dzieciach nawyk czytania, nauczyciele codziennie na lekcjach czytali uczniom fragmenty książki :Gang Słodziaków”.Podsumowaniem działań promujących akcję  był Szkolny Konkurs Pięknego Czyta­nia. Wzięli w nim udział prawie wszyscy uczniowie klas I-III. Uczestnicy zaprezentowali wyso­ki poziom umiejętności czytania, a ich starania zostały nagrodzone maskotkami Słodziaków i dyplomami.Miejmy nadzieję, iż udział w akcji przyniesie długotrwały efekt – uczniowie będą lepiej czytali i chętniej sięgali po książkę.

Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest...

W piątek 9 listopada 2018 r. świętowaliśmy w naszej szkole 100. lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. O godzinie 11.11 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i przedstawicielami rodziców odśpiewali hymn. Z tej okazji został zorganizowany przegląd wierszy patriotycznych. Chętni uczniowie zaprezentowali najpiękniejsze wiersze o naszej Ojczyźnie. Uczniowie klas: czwartej, piątej i siódmej przygotowali montaż słowno-muzyczny przedstawiający fakty z historii Polski, piękne pieśni i poezję. Sto lat temu, po 123 latach niewoli, wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród Polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. Na koniec świętowania wszyscy razem śpiewaliśmy pieśni i piosenki patriotyczne.
 
 

Wywiadówka 22 XI 2018 r.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu informuje, iż 22 listopada 2018 r.

(CZWARTEK) o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka w naszej szkole.

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców.

Małgorzata Kolańska

Fotograf w naszej szkole

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Gwoźdźcu

informuje, iż 21 listopada 2018 r. (środa) od godz. 8.00 do 10 .00 będzie u nas fotograf robił zdjęcia. Mogą to być zdjęcia klasowe, indywidualne, grupowe.

Proszę odpowiednio się ubrać.

                                           Małgorzata Kolańska    

 

NAJWAŻNIESZE ZDROWE ODŻYWIANIE!

16 PAŹDZIERNIKA  2018 R. nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach o zdrowym odżywianiu prowadzonych przez p. Konrada Mężyńskiego, trenera mentalnego. Pan Konrad wskazywał, jak się odżywiać, by uniknąć chorób cywilizacyjnych, a zwałaszcza problemów onkologicznych. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest jedzenie warzyw i owoców, zwłaszcza picie soków, które się samemu przyrządzi ze świeżych produktów, jak należy posługiwać się telefonem komórkowym, nie jeść słodyczy i chipsów oraz nie pić napojów słodzonych i gazowanych. Najbardziej szkodliwe dla młodego organizmu są napoje energetyzujące. Dowiedzeliśmy się, że najzdrowszy jest sok z marchewki, ewentualnie z pokrzywy.  Teraz pozostaje tylko zastosować w codziennym życiu te dobre, zdrowe  porady. Powodzenia !
 
 

Byliśmy w kinie

 
17 października uczniowie młodszych klas i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami wyjechali do kina "Helios" w Stalowej Woli na film "Hotel Transylwania 3".  Jest to kontynuacja popularnej serii animowanej o potworach w reżyserii Genndy'ego Tartakovskiego.animacji "Hotel Transylwania 3" ponownie spotykamy się z hrabią Draculą, który czuje się coraz bardziej samotny, choć nadal prowadzi hotel z córką Mavis i zięciem Johnnym. Mavis myśląc, że ojciec jest po prostu zmęczony ciągłą pracą, organizuje rejs statkiem. Dracula, Mavis, Johnny, Vlad, Dennis oraz goście hotelowi wsiadają na statek 'Dziedzictwo'. Upragnione wakacje stają pod znakiem zapytania, kiedy Dracula zakochuje się w kapitan statku Eunice. Nie zna bowiem mrocznego sekretu kobiety, który może doprowadzić do unicestwienia wszystkich potworów.
 
 
Uczniowie klas starszych byli w kinie 19 września i obejrzeli "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". To prawdziwa historia polskich asów przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę - Dywizjon 303, który nie ma sobie równych. 

W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak oni. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo. Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, w których brali udział podczas Bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie prywatne. Kogo kochali, kogo stracili i za kim tęsknili.

 

 

 

Pasowanie na ucznia i Dzień Edukacji Narodowej

MY PIERWSZAKI ŚLUBUJEMY...
Uczniowie klasy pierwszej są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. 12 października 2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze, wykazali się wiedzą o Polsce. Po ślubowaniu każdy pierwszak w towarzystwie swojej mamy, został pasowany przez Panią dyrektor Małgorzatę Kolańską. Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone. Po pasowaniu otrzymały pamiątkowe prezenty. Ten dzień zostanie długo w ich pamięci, jak również w pamięci całej społeczności szkolnej. 
ZA TRUD, ZA UŚMIECH, ZA SERCE... DZIĘKUJEMY
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Uczniowie klas starszych śpiewem i wierszem wyrazili podziękowanie i swoje uznanie dla nauczycieli. Nie obyło się także bez humorystycznych akcentów. Także rodzice wyrazili swą wdzięczność dla pracowników szkoły.
 
 

Spartakiada

W dniu otwarcia kompleksu lekkoatletycznego w Stanach, odbyła się międzyszkolna spartakiada. W zawodach brały udział reprezentacje szkół podstawowych z gminy Bojanów.  Naszą szkołę dumnie reprezentowalo pięciu uczniów i pięcioro uczennic. Rywalizowali oni w biegu na 60m, rzucie piłeczką palantową, skoku w dal i sztafecie 4x400m.  Każdy szkoła dostala  pamiątkowy puchar. Dla najmłodszych uczestników było to z kolei popołudnie pełne szaleństw na dmuchanych atrakcjach, które ufundował dla nich Wójt Gminy Bojanów.

 

 

 

*** OGŁOSZENIE !!! ***

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W GWOŹDŹCU ODBĘDZIE SIĘ

3 WRZEŚNIA 2018 r. (poniedziałek) O GODZ. 9.00.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyrektor PSP w Gwoźdźcu

mgr Małgorzata Kolańska

 

 

 

Rok szkolny 2000/01.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 Do kadry dołączyły: p. Bogumiła Jarosz i p. Teresa Markulicz.

W skład rady pedagogicznej wchodzili:  inż. Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas, Małgorzata Kolańska,  Beata Jurek, Anna Stasienko.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 83  uczniów ( kl. I – 10, kl. II – 15, kl. III – 11, kl. IV – 14, kl. V – 17, kl. VI – 16). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 •   Ewelina Jarosz – III miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 • Ewelina Jarosz – II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • Ewelina Jarosz – II miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •  Edyta Chrząstek – III miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 •   Edyta Chrząstek - II miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 •   Edyta Chrząstek - VIII miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Adam Rębisz – IV miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 •   Adam Rębisz - VI miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Grzegorz Ruszak – IV miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 •   Grzegorz Ruszak – VIII miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Grzegorz Ruszak – III miejsce w Halowym Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Stalowowolskiego,
 •   Marcin Woś - III miejsce w Halowym Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Stalowowolskiego,
 •   Justyna Rębisz -  III miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 •   Justyna Rębisz- IV miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Ewelina Szewc - VI miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Karolina Wdowiak - VIII miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Krzysztof Janiec - IX miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   II miejsce w konkursie oszczędzania „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO” w województwie podkarpackim.

Harcerze i zuchy uczestniczyli w Jesiennym Zlocie Hufca Stalowa Wola w Radomyślu połączonego z „Milenijną Pielgrzymką” oraz w Rajdzie Św. Jerzego w lasach lipsko-janowskich.

 Wyjątkowym wydarzeniem była uroczystość wręczenia srebrnej odznaki „Przyjaciel harcerstwa” pani dyrektor Marii Krzos i panu wójtowi Janowi Dąbal. Odznakę  wręczył Komendant Hufca Stalowa Wola hm. Jarosław Grzegorczyk. W uroczys­tości wzięli udział liczni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy w Bojanowie, pracownicy GZEAS-u, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół, radni, rodzice, nauczyciele oraz 34 DH i 35 DH z Bojanowa z instruktorami. Po uroczystości odbył się wspólny „Biwak przyjaźni”.

Wycieczki, wyjazdy:

 1.   do skansenu do Kolbuszowej,
 2.  do Stalowej Woli na spektakl „Szewczyk Dratewka”,
 3.   dwudniowa  na trasie Wieliczka- Kraków-Ojców,
 4. do kina w Stalowej Woli na film „W pustyni i w puszczy” 
 5.  do Muzeum Regionalnego na wystawę „W widłach Wisły i Sanu”

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Klasa VI liczyła 16 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Zofia Poręba.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę podstawową.

Najlepsi uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem: Justyna Rębisz, Adrian Szwed, Karolina Wdowiak, Joanna Chudzik, Anna Nemeczek, Bogdan Sudoł, Iwona Jarosz, Dominika Woś.

Pozostali uczniowie: Piotr Dziadura, Krzysztof Janiec, Piotr Jarosz, Grzegorz Olejarz, Kamil Ruszak, Justyna Sałek, Ewelina Szewc, Monika Wdowiak.

 

Rok szkolny 2001/02.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  inż. Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska,  Rafał Lipski.

Do szkoły w Stanach przeszedł p. Bogusław Wandas.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało  79 uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 9, kl. III – 15, kl. IV – 10, kl. V – 14, kl. VI – 17). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 12 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 •   Patrycja Bagińska – laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego w Stalowej Woli,
 •   Michał Woś – II miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach w Mini Piłce Nożnej,
 •   Krystian Puzio – udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Stalowej Woli,
 •   Michał Woś – udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 •   Michał Woś – udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
 •   Jolanta Wąsik - laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego w Stalowej Woli,
 •   Agnieszka Puzio - udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Stalowej Woli,
 •   Grzegorz Piekarz - udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 •   Krzysztof Delekta - udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 •   Sławomir Janiec – VII miejsce w Powiatowych Biegach na 500 m,
 •   Ewelina Jarosz – X miejsce w Indywidualnym Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego,
 •   Edyta Chrząstek – VI miejsce w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego na szczeblu powiatowym,
 •   Adam Rębisz – IV miejsce w X Masowym Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego w Rudniku nad Sanem,
 •   Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Natalia Czochara otrzymały wyróżnienie za aktywną pracę w drużynie harcerskiej i w samorządzie uczniowskim.

Bardzo aktywnie pracowali harcerze i zuchy. Do bardzo udanych imprez zaliczono:

 1. trzydniowe zimowisko w Bojanowie,

2. dwudniowy biwak wiosenny pod hasłem „Manewry wiosenne” w Gwoźdźcu,

3. trzydniowy biwak letni w Bojanowie – podsumowujący całoroczną pracę.

Harcerze i zuchy z naszej szkoły pod opieką p. Zofii Poręby i p. Elżbiety Drzymały brali udział w imprezach organizowanych przez Hufiec Stalowa Wola: Jesienny Zlot Hufca w Radomyślu, Złaz z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Rudniku, Festiwal Piosenki Harcerskiej w Bojanowie, Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”.

W konkursie recytatorskim uczestniczyły 4 harcerki: Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Aneta Sudoł, Ewelina Jarosz. Dwie z nich wywalczyły wysokie miejsca: Natalia Piekarz – II miejsce, a Ewa Sudoł- III miejsce.

Na festiwalu piosenki harcerskiej zespół otrzymał wyróżnienie.

Harcerze zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły i wsi. Jesienią sprzątali groby poległych, realizując zadanie „Płomień Znicza”.  Zorganizowali udany wieczór andrzejkowy, powitanie wiosny, a w Wielką Sobotę trzymali wartę przy Grobie Pana Jezusa w kościele w Cisowym Lesie.

Uczniowie klas I – VI wzięli udział w wycieczce do Rzeszowa. Nie tylko zwiedzili wojewódzkie miasto, ale również  obejrzeli spektakl teatralny „Śluby  panieńskie”  i zwiedzili Teatr im. Wandy Siemaszkowej.

Odbyły się wycieczki rowerowe nad zalew w Wilczej Woli połączone z zabawą i kąpielą w wodzie.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się zorganizowany w szkole konkurs o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Uczniowie klasy szóstej po raz pierwszy pisali sprawdzian przygotowany przez OKE w Krakowie. Nasi uczniowie uzyskali średnio 31,38 pkt na 40 pkt możliwych, dużo więcej niż średnia gminy i województwa.  Był to najwyższy wynik w historii szkoły z tego egzaminu. Najwięcej punktów uzyskali: Aneta Sudoł – 38, Damian Szwed – 38, Ewa Sudoł – 37, Małgorzata Delekta – 36, Natalia Piekarz – 36.

Klasa VI liczyła 17 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Kolańska.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkolę podstawową.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę  z wyróżnieniem: Aneta Sudoł, Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Damian Szwed, Natalia Czochara, Edyta Chrząstek, Ewelina Jarosz.

Pozostali uczniowie klasy VI: Marcin Bagiński, Małgorzata Delekta, Kamil Kapała, Justyna Kolańska, Jan Kurzawa, Mariusz Magdziak, Łukasz Marut, Adam Rębisz, Grzegorz Ruszak, Marcin Woś.

 

Rok szkolny 2002/03.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 Do grona nauczycieli dołączyli: p. Agnieszka Gil, p. Elżbieta Wołoszynek, p. Sebastian Pietras.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  inż. Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Rafał Lipski.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało   66 uczniów ( kl. I – 12, kl. II – 11, kl. III – 7, kl. IV – 13, kl. V – 9, kl. VI – 14). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 15 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Patrycja Bagińska – III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym     w Bojanowie,
 • ü  Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym               w Bojanowie,
 • ü  Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym             w Bojanowie,
 • ü   Michał Szewc – II miejsce w  IV Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego – etap powiatowy,
 • ü  Mirosław Ryś – V miejsce w OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym,
 • ü  Dorota Drelich – aktywna praca społeczna na rzecz szkoły, w samorządzie klasowym, w harcerstwie i bibliotece szkolnej,
 • ü  Justyna Jarosz - aktywna praca społeczna na rzecz szkoły,  w harcerstwie, bibliotece szkolnej i spółdzielni uczniowskiej,
 • ü  Iwona Chudzik – aktywna praca w samorządzie uczniowskim,
 • ü  Agata Kwaśnik - aktywna praca w samorządzie uczniowskim.

Uczniowie klasy szóstej zdawali egzamin na kartę rowerową i wszyscy ją otrzymali.

Odbyła się wycieczka do Sandomierza połączona z pływaniem na krytym basenie.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Druhny Elżbieta Drzymała, Zofia Poręba i Małgorzata Sudoł zorganizowały trzydniowy biwak w naszej szkole dla harcerzy ze szczepu Żarnowiec. Było mnóstwo zabawy i śpiewu.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali bardzo dobry wynik – 29,21 pkt/40 pkt. Wynik naszych uczniów był lepszy niż w gminie, w powiecie i województwie. Najwyższe wyniki uzyskali: Agata Kwaśnik - 37 pkt, Mirosław Ryś – 37 pkt.

 

Klasa VI liczyła 14 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Sudoł.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkolę podstawową.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę  z wyróżnieniem: Iwona Chudzik, Agata Kwaśnik, Agnieszka Olejarz.

Pozostali uczniowie klasy VI: Aneta Baran, Mateusz Bednarz, Justyna Jarosz, Krzysztof Kapała, Anna Kurzawa, Urszula Magdziak, Włodzimierz Rębisz, Mirosław Ryś, Damian Sałek, Michał Szewc, Grzegorz Szot.

 

Rok szkolny 2003/04

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 Do grona nauczycieli dołączyli: p. Iwona Woźniak, p. Agnieszka Baran oraz  p. Marcin Stróż.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Beata Jurek.

Z pracy w szkole zrezygnowała pani Danuta Skawińska, gdyż wyjechała zagranicę.

Był to trudny rok szkolny. Dnia 8 maja 2004 r. zmarła pani dyrektor Maria Krzos. Nie byliśmy na to przygotowani. Odeszła nagle i niespodziewanie. Wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice uczestniczyli w pogrzebie w Stalowej Woli. Do dnia dzisiejszego pozostał nam w pamięci ten dzień. Tak jak zawsze będziemy pamiętać panią dyrektor – pełną energii, uśmiechniętą, rozśpiewaną.

Do szkoły  uczęszczało   70  uczniów ( kl. I – 15, kl. II – 11, kl. III – 11, kl. IV – 8, kl. V – 13, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Patryk Jarosz – III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mądra Sowa”,
 • ü  Grzegorz Piekarz – aktywna praca na rzecz szkoły, w samorządzie uczniowskim, w spółdzielni uczniowskiej,
 • ü  udział przedszkolaków w konkursie „Rozśpiewane przedszkolaki”,
 • ü  Krzysztof Chudzik – II miejsce w biegach na 40 m.

 W szkole odbył się konkurs czytelniczy. Najwięcej książek przeczytały: Patrycja Woś z klasy I oraz Agnieszka Puzio z klasy V.

Harcerze uczestniczyli w zimowisku zorganizowanym w Stanach na feriach zimowych.

59 uczniów PSP Gwoździec wzięło udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”. W nagrodę dla najlepiej oszczędzających zorganizowano wycieczkę do Sandomierza.

Chętni uczniowie pojechali na wycieczkę do Leżajska, gdzie zwiedzano barokowy klasztor oraz ścieżkę edukacyjną z bobrami.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2004 r. dzieci były na koloniach w Zaklikowie zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

 

Uczniowie klasy szóstej pisali zewnętrzny sprawdzian, za który otrzymali 22,6 pkt/40 pkt. Najwyższy wynik uzyskał Michał Sudoł – 31 pkt.

 

 Dokonano remontu pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu dyrektora.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2004 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Bogdan Bagiński – z wyróżnieniem, Dorota Drelich – z wyróżnieniem, Stanisław Gałka, Łukasz Janiec, Sławomir Janiec, Tomasz Krawiec, Angelika Jarosz, Michał Sudoł – z wyróżnieniem, Paweł Wąsik – z wyróżnieniem.

Wychowawcą klasy 6 była p. Zofia Poręba.

 

Rok szkolny 2004/05

 

Dyrektorem szkoły została  p. mgr Małgorzata Kolańska .

 Do grona nauczycieli dołączyli: p. Marta Buczek, p. Barbara Kobylarz, p. Marta Serafin.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Iwona Bakalarz, Marcin Stróż, Teresa Markulicz,  Beata Jurek.

Do szkoły  uczęszczało   72  uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 15, kl. III – 11, kl. IV – 11, kl. V – 8, kl. VI – 14). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

W szkole zorganizowano wiele konkursów: plastyczny pt.„Aniołek bożonarodzeniowy”, konkurs czystości sal, konkurs czytelniczy (Edyta Marut – kl. 1, Ewelina Pitak – kl.2, Katarzyna Jarosz – kl. 3, Wioletta Saj – kl. 4, Justyna Winogrodzka – kl.5, Agnieszka Puzio – kl.6)

W pierwszą rocznicę śmierci p. dyrektor Marii Krzos -8maja 2005 r. odbył się w szkole uroczysty apel oraz zasadziliśmy  na podwórku szkolnym rajską jabłoń, aby zawsze przypominała o  pani dyrektor. Dzieci nazwały drzewko Marysią.

15 maja obchodzimy w Polsce i na świecie Dzień Niezapominajki. Postanowiliśmy, że będzie to również dzień poświęcony  pamięci o pani dyrektor, aby nie zapomnieć.

W roku szkolnym 2004/05 odbyły się dwie wycieczki  turystyczno-krajoznawcze do skansenu w Kolbuszowej i do zamku w Łańcucie, a także wyjazd do Stalowej Woli do Straży Pożarnej i do kina „Ballada” na film „W 80 dni dookoła świata”.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2005 r. dzieci były na koloniach w Olchowcu zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego otrzymała śliczne kolorowe mebelki.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali bardzo dobry wynik – 28 pkt/40 pkt. Najwięcej punktów zdobył ,aż 38.Wynik naszych uczniów był lepszy niż w gminie, w powiecie i województwie. Najwyższe wyniki uzyskali: Agnieszka Puzio – 38 pkt, Grzegorz Piekarz – 38 pkt, Katarzyna Madej – 37 pkt.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2005 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Krzysztof Delekta, Iwona Janiec, Radosław Jarosz, Anna Kata – z wyróżnieniem, Mariusz Krawiec, Katarzyna Madej – z wyróżnieniem, Krystian Magdziak, Mariusz Mendyk, Paulina Olejarz, Grzegorz Piekarz – z wyróżnieniem, Agnieszka Puzio – z wyróżnieniem, Kamil Puzio, Stanisław Sałek, Jolanta Wąsik - z wyróżnieniem.

Wychowawcą klasy 6 była p. Małgorzata Sudoł.

 

Rok szkolny 2005/06

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr Małgorzata Kolańska .

 Do grona nauczycieli dołączył p. Włodzimierz Szuryn i p. Anna Wojtak.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Marcin Stróż, Barbara Kobylarz, Teresa Markulicz, Marta Serafin, Marta Buczek, Beata Jurek.

Do szkoły  uczęszczało   70  uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 13, kl. III – 15, kl. IV – 10, kl. V – 11, kl. VI – 8). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 10 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Wioletta Saj – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt, wzorowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
 • ü  Justyna Wąsik -  III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt.

W ramach akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem” p. Teresa Markulicz zorganizowała zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.

W szkole odbyło się wiele konkursów tj. konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs plastyczny – „Baśniowi bohaterowie Andersena”, konkurs ze znajomości baśni Andersena, „Kalambury”, „Przysłowie prawdę Ci powie”, konkurs czytelniczy, na 100% frekwencję.

W I rocznicę śmierci Ojca Św. Jana Pawła II pani  Małgorzata Sudoł zorganizowała Dzień Papieski w szkole. Uczniowie przygotowali wiele prac plastycznych, wiadomości z życia  papieża. Pani Elżbieta Drzymała nauczyła uczniów wielu  piosenek. Wszyscy nauczyciele aktywnie zaangażowali się w prace organizacyjne i przebieg tego wspaniałego dnia.

W roku szkolnym 2005/06 odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie oraz wyjazd do kina do Stalowej Woli na film „Szeregowiec Dolot”.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2006 r. dzieci były na koloniach w Ruszlczycach zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

Prace remontowe wykonane na wakacjach 2005 roku:

 • ü  zabudowa schodów i wykonanie schowka na sprzęt na w-f,
 • ü  odnowienie toalet,
 • ü  wymalowanie na olejno schodów i podłóg,
 • ü  wykonanie parkingu,
 • ü  nawiezienie ziemi na podwórko za szkołą,
 • ü  posianie trawy na boisku szkolnym.

Na wywiadówkę  został zaproszony p. sierżant Piotr Wilk, który opowiadał rodzicom jak zorganizować bezpieczne ferie zimowe dla dzieci.

W konkursie na najładniejszą kartę bożonarodzeniową zorganizowanym przez Komendę Hufca w Stalowej Woli pierwsze miejsce zajęła Paulina Baran, a drugie Magdalena Drelich.

W szkole odbyło się ciekawe spotkanie z misjonarzem z Czadu oraz zbiórka pieniędzy dla dzieci z Czadu.

 

Rada Pedagogiczna przyznała nagrody książkowe za 100% frekwencję następującym uczniom: Wioletta Saj, Angelika Siudak, Marta Janiec, Krystian Siudak, Wiktoria Baran, Iwona Wąsik.

Nagrody książkowe otrzymały dzieci za wzorowe czytelnictwo: Bartłomiej Madej, Przemysław Madej, Mateusz Krawiec, Wiktoria Baran.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali  średni wynik – 19,9 pkt/40 pkt. W skali stanikowej uzyskali  4 poziom – niżej średni. Najwyższy wynik uzyskał Michała Woś – 33 pkt.

Wychowawcą klasy 6 była p. Bogumiła Jarosz.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 czerwca 2006 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Patrycja Bagińska – z wyróżnieniem, Agata Janiec, Damian Kurzawa, Damian Kutyła, Natalia Puzio, Justyna Winogrodzka – z wyróżnieniem, Michał Woś – z wyróżnieniem, Mateusz Szwed.

 

Rok szkolny 2006/07

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr Małgorzata Kolańska.

 Do grona nauczycieli dołączyła p. Barbara Kobylarz.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Anna Wojtak - Szczęch,  Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz,  Barbara Kobylarz, Włodzimierz Szuryn, Marcin Stróż, Teresa Markulicz, Beata Jurek.

W trakcie roku szkolnego p. Agnieszka Gil przeniosła się do szkoły w Cholewianej Górze.

Do szkoły  uczęszczało   70  uczniów ( kl. I – 9, kl. II – 13, kl. III – 13, kl. IV – 15, kl. V – 10, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 10 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Karolina Jarosz – laureat powiatowego konkursu ortograficznego „Mądra Sowa”,
 • ü  Karolina Jarosz – III miejsce gminnym konkursie matematycznym dla klas II,
 • ü  Agnieszka Gazda - III miejsce gminnym konkursie ortograficznym dla klas III „Mądra Sowa”,
 • ü  Patryk Jarosz – I miejsce w konkursie „Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” – etap dekanalny,
 • ü  Justyna Wąsik – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym w Antoniowie,
 • ü  Ewelina Sudoł - III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym w Antoniowie,
 • ü  Ewelina Sudoł – III miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych na 500 m,
 • ü  Krystian Siudak - IV miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych na 500 m,
 • ü  Edyta Kolańska  - wzorowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
 • ü  występ przedszkolaków w Stanach na Dzień Dziecka,
 • ü  wyróżnienie na przeglądzie teatrzyków szkolnych w Stanach,
 • ü  realizacja projektu „Od Grunwaldu do Westerplatte”.

Za 100% frekwencję nagrody książkowe otrzymali: Angelika Siudak, Tomasz Konefał, Marta Janiec, Krystian Siudak.

Najwięcej książek przeczytali: Agata Kurzawa – kl.1, Przemek Madej – kl. 2, Dorota Jarosz – kl.3, Ewelina Pitak – kl. 4, Edyta Kolańska – kl.5, Angelika Siudak – kl.6.

Odbyła się wycieczka do Stalowej Woli na wystawę „COP dla przyszłości” oraz Kurozwęk.

W szkole zorganizowano zajęcia taneczne, w których uczniowie chętnie brali udział.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Część uczniów na wakacjach pojechała na obóz w Siemianach, zorganizowany przez p. Elżbietę Drzymałę.

Dużym sukcesem szkoły było napisanie projektu pt. „Spotkanie pokoleń”  i jego realizacja. Założeniem projektu było poznanie życia, zwyczajów, historii i pracy dziadków – mieszkańców Gwoźdźca i Cisowego Lasu. W ramach jego realizacji zorganizowano  wiele zajęć tj. z szydełkowania, robienia na drutach, pieczenia chrustu, pieczenia chleba, układania przyśpiewek ludowych, robienia makatek, wycieczka do skansenu w Kolbuszowej, wycieczka do Muzeum Regionalnego w Rozwadowie na wystawę o Lasowiakach oraz warsztaty z życia Lasowiaków, przeprowadzenie wywiadu z dziadkami o historii Gwoźdźca i Cisowego Lasu i wiele innych.

Wielkim świętem w szkole był Dzień Rodziny. Oprócz wierszy i piosenek dla rodziców przygotowanych przez dzieci, rodzice dla dzieci przygotowali wiele ciekwawych porad i wskazówek, m.in. przepis na szczęście.

Rodzice sami wyremontowali chodnik przed szkołą.

Dyrektor szkoły z pieniędzy z rady rodziców odeskował strych i wymienił okno na strychu.

Uczniowie klasy szóstej  uzyskali 26,2 pkt/40 pkt na sprawdzianie organizowanym przez OKE w Krakowie. Był  to wynik wyższy od średniej gminy, ale nico niższy od średniej powiatu i województwa. Najwięcej punktów uzyskał Patryk Jarosz – 37.

Wychowawcą klasy 6 była p. Zofia Poręba.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 czerwca 2007 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Wioletta Saj – z wyróżnieniem, Angelika Siudak - z wyróżnieniem , Patryk Jarosz - z wyróżnieniem, Wdowiak Patrycja, Konrad Mendyk, Andrzej Jarosz, Damian Sałek, Alina Sałek, Krzysztof Chudzik, Mateusz Szwed.

 

Rok szkolny 2007/08

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr Małgorzata Kolańska.

 Do grona nauczycieli dołączyły: p. Ewa Puzio, p. Ewelina Kotwica i p. Joanna Świtalska.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Anna Szczęch,   Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz,  Barbara Kobylarz, Barbara Kobylarz,  Teresa Markulicz,  Agnieszka Główka, Izabela Drzymała.

Z pracy w szkole w Gwoźdźcu zrezygnował p. Marcin Stróż.

Do szkoły  uczęszczało   73  uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 9, kl. III – 13, kl. IV – 14, kl. V – 14, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało  9 dzieci.

Na wakacjach w 2007 roku dokonano gruntownego remontu szkoły:

 • ü  wykonano łazienki,
 • ü  wyremontowano salę nr 2,
 • ü  zmieniono obicie części ścian korytarza szkolnego,
 • ü  wyremontowano nowe pomieszczenie na pokój nauczycielski i na kuchnię.

Pieniądze na remont dostaliśmy od Wójta Gminy Bojanów pana Sławomira Serafina. Cały remont wykonali rodzice przy dużej pomocy przewodniczącego rady gminy p. Marka Olejarza.

We wrześniu 2007 r. odbyło się w szkole uroczyste zakończenie projektu pt. „Spotkanie pokoleń”. Zorganizowano wielką imprezę „Wesele Lasowiackie”. Salę lekcyjną zamieniono w piękną lasowiacką izbę ze sprzętami do tkania materiału, naczyniami do pieczenia chleba. Pani Romana Sudoł wraz nauczycielami przygotowała weselne dekoracje tj. kolorowe wycinanki, kwiaty z bibułki, pająk ze słomy i bibuły. Uczniowie przynieśli przykrycia, makiety na ściany, obrazy. Pani Elżbieta Drzymała przygotowała weselne przyśpiewki, tańce oraz stroje lasowiackie.   Na szkolnym korytarzu umieszczono tablice z pracami dzieci.  Była to też okazja do zaprezentowania budynku szkoły po gruntownym remoncie.

Na tę uroczystość przybyło wielu gości: pan wójt Sławomir  Serafin, radni, sołtys oraz rodzice.

W tym roku szkolnym został wprowadzony jednakowy strój uczniowski. Wszyscy uczniowie uczęszczali do szkoły w mundurkach szkolnych.

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu z p. Janiną Sagatowską oraz Wójt Gminy Bojanów p. Sławomir Serafin przy dużym zaangażowaniu przewodniczącego Rady Gminy Bojanów p. Marka Olejarza zorganizowali w szkole konkurs o ruchu drogowym ze wspaniałymi bardzo cennymi nagrodami. A oto zwycięzcy tego konkursu:

w kategorii dzieci młodsze:

1 miejsce Dawid Olejarz – klasa 2,

2 miejsce Patryk Lebioda – klasa 3,

3 miejsce Lucyna Skawińska – klasa 1,

w kategorii dzieci starsze:

1 miejsce Justyna Wąsik – klasa 6,

2 miejsce Ewelina Pitak – klasa 5,

3 miejsce Kinga Jarosz – klasa 6. 

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

W konkursie na najładniejszą kartę bożonarodzeniową zorganizowanym przez Komendę Hufca w Stalowej Woli  drugie miejsce zajęła Ewelina Sudoł.

 

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Edyta Kolańska – wzorowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • ü  Karolina Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mądra Sowa”,
 • ü  Magdalena Drelich – laureat konkursu diecezjalnego „Z Pismem Świętym w III Tysiąclecie”,
 • ü  Justyna Wąsik – II miejsce w rejonowych zawodach w tenisa stołowego,
 • ü  Ewelina Sudoł - II miejsce w rejonowych zawodach w tenisa stołowego,
 • ü  I miejsce i Złota Maska w przeglądzie szkolnych teatrzyków w Stanach za przedstawienie „Wesele Lasowiackie”,
 • ü  Sebastian Kolański – nagroda za konkurs „Numer 112 nie do zabawy”.

Nagrodę za 100% frekwencję otrzymała Anna Dul uczennica klasy III.

W grudniu odbyła się wycieczka do fabryki ozdób choinkowych w Nowej Dębie oraz w czerwcu wycieczka do Zamościa, gdzie dzieci poznały zabytki polskiej kultury, zwiedziły arsenał, zoo.

Harcerze na feriach zimowych uczestniczyli w Harcerskich Harcach Halowych w Sandomierzu.

Na feriach zimowych 2008 r. dyrektor szkoły napisał projekt w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” i złożył go w Rzeszowie. Program przewidywał oddanie pracowni komputerowej szkole, jeśli wójt wyrazi zgodę i przeznaczy środki na przygotowanie sali, tzn. zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna, nowe meble do pracowni, biurka, krzesła, szafki. Dyrektor takie środki uzyskał i dzięki temu w czerwcu 2008 roku otrzymaliśmy  nową pracownię. 

Na wiosnę 2008 roku w ramach remontu budynku szkolnego wykonano odeskowanie zewnętrzne.

W maju 2008 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dokonało wizytacji szkoły za okres pięciu lat. Pani wizytator Elżbieta Konieczko dokładnie sprawdziła działania dyrektora we wszystkich obszarach. Odbyły się spotkania z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.  Działanie szkoły zostało bardzo dobrze ocenione przez panią wizytator.

Część uczniów pojechała na wakacjach na obóz do Stasikówki koło Zakopanego, zorganizowany przez p. Elżbietę Drzymałę.

 

Na sprawdzianie zewnętrznym podsumowującym naukę w  szkole podstawowej uczniowie klasy szóstej  uzyskali 23,1 pkt/40 pkt.  Najwięcej punktów uzyskała Kinga Jarosz – 38.

Wychowawcą klasy szóstej była pani Małgorzata Sudoł.

Wszyscy uczniowie klasy 6 ukończyli szkołę podstawową: Bartłomiej Dul, Marta Janiec, Katarzyna Jarosz, Kinga Jarosz – z wyróżnieniem, Paulina Jarosz, Agata Kasica, Edyta Kolańska – z wyróżnieniem, Dominika Kutyła, Aneta Sałek, Justyna Wąsik – z wyróżnieniem.

 

Rok szkolny 2008/09

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr Małgorzata Kolańska.

 Do grona nauczycieli dołączyła p. Anna Skawińska.

W skład kadry pedagogicznej wchodziły:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł - Kaźmierak,  Ewa Puzio,  Anna Szczęch,   Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Barbara Kobylarz,  Barbara Kobylarz, Ewelina Kotwica, Joanna Świtalska, Teresa Markulicz, Agnieszka Główka.

Do szkoły  uczęszczało   72  uczniów ( kl. I – 10, kl. II – 13, kl. III – 9, kl. IV – 13, kl. V – 14, kl. VI – 13). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 7 dzieci.

Na wakacjach dokonano dalszego remontu budynku szkolnego. Wyremontowano pozostałą część sal na dole: sale numer 1 i 3 oraz korytarz szkolny.

Wszyscy nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym obsługi sieci komputerowej.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Karolina Bąk – I miejsce w Olimpiadzie Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • ü  Dorota Jarosz – III miejsce w Olimpiadzie Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • ü  Paulina Baran – laureat Olimpiady Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • ü   Magdalena Drelich - laureat Olimpiady Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • ü  Ewelina Sudoł – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisa stołowego,
 • ü  Patrycja Woś - III miejsce w powiatowych zawodach w tenisa stołowego,
 • ü  Ewelina Sudoł – I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych,
 • ü  Grzegorz Kutyła - I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych,
 • ü  Ewelina Sudoł – udział w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kolbuszowej na 1000 m,
 • ü  Grzegorz Kutyła - udział w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kolbuszowej na 1000 m,
 • ü  Magdalena Drelich – III miejsce w konkursie biblijnym „Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” na etapie dekanalnym,
 • ü  II miejsce drużyny chłopców w  gminnych zawodach w piłkę nożną,
 • ü  Katarzyna Marut – laureat Konkursu Matematycznego dla klas II,

Nagrodę za 100% frekwencję otrzymał uczeń klasy II - Filip Baran.

Przewodniczącą samorządu uczniowskiego była Karolina Jarosz , a zastępcą Dorota Jarosz.

Harcerze na feriach zimowych uczestniczyli w Harcerskich Harcach Halowych w Tarnobrzegu, a w  marcu w Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Stalowej Woli i  zajęli II miejsce. Druhna Dorota Jarosz zajęła I miejsce w konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”.

Najwięcej książek przeczytali:

Natalia Saj i Aleksandra Rębisz – OP,

Sylwia Sudoł i Julia Jarosz – kl. 1,

Krzysztof Sudoł i Daniel Kapała – kl. 2,

Marta Woś i Agata Kurzawa – kl. 3,

Mateusz Krawiec – kl. 4,

Edyta Marut – kl. 5,

Patrycja Woś – kl. 6.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

W tym roku szkolnym odbyła się super ciekawa wycieczka do Warszawy. Spełniło się marzenie dyrektora szkoły, aby uczniowie zwiedzili stolicę. 

Część uczniów pojechała na wakacjach na obóz do Sokolca w Kotlinie Kłodzkiej.

Na sprawdzianie zewnętrznym podsumowującym naukę w  szkole podstawowej uczniowie klasy szóstej  uzyskali średnio 22,1 pkt/40 pkt.  Wynik ten był wyższy niż średnia gminy, ale niż od średniej powiatu i województwa. Najwięcej punktów uzyskała Karolina Bąk – 36 pkt.

 

Wychowawcą klasy szóstej była pani Zofia Poręba.

Wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Ewelina Sudoł -  z wyróżnieniem, Karolina Bąk - z wyróżnieniem , Patrycja Woś -z wyróżnieniem, Magdalena Puzio – z wyróżnieniem, Mateusz Madej - z wyróżnieniem,  Krystian Siudak – z wyróżnieniem, Justyn Bednarz, Iwona Kowal, Mateusz Kowal, Alina Kraska, Ewelina Pitak, Anna Sałek, Paweł Wdowiak.

 

Rok szkolny 2009/10

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr  Elżbieta Drzymała.

 Do grona nauczycieli dołączyła p. Agata Marut - Stencel.

W skład kadry pedagogicznej wchodziły:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Kaźmierak,  Ewa Puzio,  Anna Szczęch,   Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Barbara Kobylarz,  Małgorzata Kolańska, Barbara Kobylarz, Ewelina Kotwica, Joanna Świtalska, Teresa Markulicz.

Do szkoły  uczęszczało   65  uczniów ( kl. I – 7, kl. II – 10, kl. III – 13, kl. IV – 10, kl. V – 13, kl. VI – 12). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 5 dzieci.

W I semestrze zorganizowano wyjazd do cyrku „Arlekin” do Bojanowa zafundowany przez Wójta Gminy Bojanów p. Sławomira Serafina.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Bartłomiej Sądej – laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mądra Sowa”
 • ü  Julia Jarosz – I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim,
 • ü  Marta Woś - I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim,
 • ü  Paulina Baran – aktywna praca na rzecz szkoły,
 • ü  Dorota Jarosz – aktywna praca na rzecz szkoły,
 • ü  Edyta Marut - aktywna praca na rzecz szkoły,
 • ü  Paulina Baran – aktywna praca w 37 Drużynie Harcerskiej „Trampy” im. K. K. Baczyńskiego,
 • ü  przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia” na Dzień Matki

Świetna zabawa była podczas Tygodnia Ekologicznego. Uczniowie poznawali zagadnienie związane z ochroną przyrody, na każdy dzień tygodnia mieli wyznaczony inny kolor ubrania. Do zabawy włączyły się wychowawczynie i też wkładały ubranie w określonym kolorze. Całość została zakończona konkursem na najbardziej ekologiczną klasę. 

Harcerze uczestniczyli w zlocie w Bojanowie.

Do szkoły przyjechali policjanci z prezentacją „I ty możesz zostać bohaterem”.

W II semestrze p. Romana Sudoł w ramach działalności szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego zorganizowała  wyjazdy:

 • ü  do kina „Helios” w Rzeszowie na film 3D „Alicja w krainie czarów”,
 • ü  do kina „Wrzos” w Stalowej Woli na film „Nie ma haka na disco robaka” i do Wesołej Akademii.

Część uczniów na wakacjach pojechała na kolonie do Pucka organizowane przez p. Elżbietę Drzymałę.

Wszyscy uczniowie wzięli udział  w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na feriach zimowych wymieniono parapety okienne.

Uczniowie klasy szóstej piszący sprawdzian w roku szkolnym 2009/10 uzyskali średnio 24,58 pkt/40 pkt. Najwięcej punktów zdobyła Paulina Baran – 30.

Wychowawcą klasy szóstej była pani Anna Szczęch.

Uchwałą z dnia 21 czerwca 2010 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Paulina Baran – z wyróżnieniem, Radosław Bagiński, Magdalena Drelich – z wyróżnieniem, Damian Dul, Bartosz Furtak, Agnieszka Gazda – z wyróżnieniem, Agnieszka Jarosz, Dorota Jarosz – z wyróżnieniem, Wojciech Kolasa, Tomasz Konefał, Edyta Marut, Piotr Wdowiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta

Czy podobają Ci się nasze strony?

tak 330 57%
nie 245 43%

Całkowita liczba głosów: 575